NİZİP TİCARET ODASI

ORGAN SEÇİMLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

 

Sayın Üyemiz,

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 84. Maddesi ve

Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarıca Odamız Meslek Komite ve Meclis üyeleri Organ seçimleri 02 EKİM 2022 PAZAR GÜNÜ yargı gözetiminde yapılacak olup, Seçime ilişkin bazı önemli açıklayıcı bilgiler aşağıda belirtilmiştir:

 

 • Seçim, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakimi tarafından oluşturulan Seçim Sandık Kurulu huzurunda yargı gözetiminde ODA HİZMET BİNAMIZDA yapılacaktır. Her sandık başında İlçe Seçim Kurulu Başkanınca görevlendirilmiş seçim sandık kurulu bulundurulacaktır.
 • Oy verme işlemi saat 09:00’da başlayıp saat 17:00’de sona erecektir. Oy vermeişleminin bitmesini takiben sandık kurulları tarafından aleni olarak tasnif işlemine geçilecektir.
 • Seçim gizli oy, açık sayım esasına göre yürütülecektir.
 • Seçmen listelerinde yazılı olmayan üyeler oy kullanamayacaktır.

 

OY KULLANABİLMEK İÇİN;

Ticaret Sicilinde tescilli, Nizip Ticaret Odasında seçim tarihi itibariyle en az iki yıldır kaydı bulunan, 18 yaşını bitirmiş gerçek kişilerle, tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri için, ana sözleşmeye uygun şekilde temsil ve bağlayıcı işlem yapmaya yetkilendirilmiş ve ticaret siciline tescil edilmiş olmak, ticari ve sınai kazanç dolayısı ile gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmak ve Kanunun 10 uncu ve 32 inci maddeleri uyarınca meslek grubu ve seçmen listelerinden silinmemiş olmak veya Kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak suretiyle yeniden meslek grubu ve seçmen listelerine dâhil edilmiş olmak şartları aranmaktadır. Seçme hakkının kullanılabilmesi için yukarıda belirtilen şartların yanı sıra;

a) Ticaret şirketlerinde, şirketin ortağı ve/veya yöneticisi olması ve şirketi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması,

b) Ticaret şirketleri dışındaki tüzel kişilere ait ticari işletmelerde, gerçek kişi temsilcinin işletmenin yöneticisi olması ve ticari işletmeyi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması,

c) Gerçek kişilere ait ticari işletmelerde ticaret siciline tescil edilmiş temsilcinin bulunması halinde bunların işletmeyi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması şart olup, belirtilen şartlar şubeleri temsile yetkili kılınanlar için de aranır.

 

SEÇİLEBİLMEK İÇİN;

Odamıza seçim tarihi itibariyle en az iki yıldır kayıtlı olmak, seçim tarihinde 25 yaşını doldurmuş ve okur- yazar olmak, iflas etmemiş ya da iflas etmiş olsa bile itibarını hükmen yeniden kazanmış olmak, Türk Ceza Kanununun 53.üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkûm olmamak,

Kanunun 10 uncu ve 32 nci maddeleri uyarınca meslek grubu ve seçmen listelerinden silinmemiş olmak veya Kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak suretiyle yeniden meslek grubu ve seçmen listelerine dâhil edilmiş olmak, ticari ve sınaî kazanç dolayısı ile gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olma şartları aranmaktadır.

Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası: Seçilme hakkının kullanılabilmesi için yukarıda belirtilen şartların yanı sıra;

a) Ticaret şirketlerinde, şirketin ortağı ve/veya yöneticisi olması ve şirketi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması,

b) Ticaret şirketleri dışındaki tüzel kişilere ait ticari işletmelerde, gerçek kişi temsilcinin işletmenin sahibi veya temsilcisi olması ve ticari işletmeyi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması,

c) Gerçek kişilere ait ticari işletmelerde ticaret siciline tescil edilmiş temsilcinin bulunması halinde bunların işletmeyi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması şart olup, belirtilen şartlar şubeleri temsile yetkili kılınanlar için de aranır.

d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen durumların seçimden en az altı ay öncesini kapsaması,

 • Seçim tarihinden itibaren geriye doğru altı ay içinde yapılan, üyelerin meslek grubu değişikleri seçimlerde dikkate alınmayacaktır.
 • Münfesih/tasfiyede olan şirketler Odamız organları seçimlerinde oy kullanamayacak ve seçilemeyeceklerdir. Münfesih, tasfiye haline girmiş, iflasına karar verilmiş şirketlerin temsilcileri ile adi ortaklık adına organ seçimlerinde kullanılmak üzere yetki belgesi düzenlenmez
 • Temsil ile bağlayıcı işlemler yapmaya yetkili temsilcinin, yetki süresinin sona ermesi halinde, aynı temsilcinin seçim tarihinden önceki altı aylık süre içinde kesinti olsa dahi kendisinden önce başka bir temsilci yetkilendirilmeden yeniden yetkili kılınması durumunda, bu yetkinin seçim tarihinden en az altı ay öncesini kapsadığı kabul edilir.
 • Tüzel kişilerin ve şubelerin gerçek kişi temsilcisi için aşağıdaki usullere uygun olarak yetki belgesi düzenlenir;

 

YETKİ BELGESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

 • Tüzel kişi temsilcisi gerçek kişilerin, temsil ettikleri tüzel kişinin tescilli ana sözleşmeleri gereğince temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olduklarına dair düzenlenmiş seçime özgü e-sicil tasdiknamesi veya ticaret sicil müdürlüğünden doksan gün içerisinde alınmış seçim yetki belgesinin oy kullanma sırasında ibrazı gerekir. MERSİS üzerinden münferit yetkiye sahip tek temsilci olan tüzel kişi üyeler için seçime özgü e-sicil tasdiknamesi düzenlenebilecektir.
 • Ticaret Sicil Müdürlüğü organ seçimlerinin başladığı tarihten önceki doksan gün de dâhil olmak üzere oda ve borsa organ seçimlerinin yapıldığı aylarda seçim amacıyla tasdik edilen bu belgelerden harç ve hizmet bedeli tahsil edilmez
 • Yetki Belgeleri Odamız Hizmet Binası 1.katında bulunan Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tanzim edilmekte ve onaylanmaktadır. Yetki belgesi dilekçeyle talep edilmelidir.  Dilekçe örneğimiz için tıklayınız.
 • Yabancı Uyruklu Üyelerimizden, Odamıza Pasaport no ile kayıtlı olanlara Seçim Yetki Belgesi düzenlenemeyecek olup, Sadece Yabancı Kimlik No ile kayıtlı Üyelerimiz Seçim Yetki Belgesi düzenlenebilmektedir.
 • Odamıza kayıtlı Şirketlerin Yetkileri sınırlandırılmış Gerçek Kişi Temsilcileri için Yetki Belgesi düzenlenememektedir.
 • VEKÂLETEN OY KULLANILAMAZ
 • Yalnızca bir temsilci için yetki belgesi düzenlenir.
 • Müşterek yetkiye sahip temsilciler bulunması halinde hangi temsilci için yetki belgesi düzenleneceği dilekçede belirtilir ve müşterek yetkililerce imzalanır.
 • Münferit yetkiye sahip birden fazla temsilci bulunması halinde dilekçe müştereken imzalanabileceği gibi münferit yetkiye sahip temsilcilerden biri tarafından da imzalanabilir. Münferit yetkililerden ilk başvurana yetki belgesi verilir.
 • Düzenlenen yetki belgesi iade edilmedikçe yeni yetki belgesi düzenlenmez. Yetki belgesinin zayi olması halinde, aynı kişi/kişiler tarafından talep edilmesi şartıyla aynı kişi adına yeni bir yetki belgesi düzenlenir. Zayi olan yetki belgesinin başka bir temsilci adına düzenlenmesinin talep edilmesi halinde, başvuru dilekçesinin temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip tüm temsilciler tarafından imzalanması zorunludur.

Oy kullanacak, gerçek kişi ve tüzel kişi temsilcisi gerçek kişilerin oy kullanma sırasında Seçim Sandık Kuruluna T.C. kimlik numarasını içeren kimlik belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Gerçek kişi üyelerimiz için yetki belgesine ihtiyaç olmayıp, oylarını yalnızca kimlik ibraz ederek bizzat kullanabileceklerdir.

 

SEÇİM TAKVİMİ

Seçme -seçilme hakkını haiz olan üyeler ile yalnız seçme hakkını haiz olan üyelere ait listeler İlçe seçim kurulu Başkanı Hakimin onayından sonra Odamız hizmet binası 2.katında 14-15-16 Eylül (Çarşamba-Perşembe-Cuma) tarihlerinde saat 08:00-17:00 saatleri arasında askıya çıkarılarak üç tam iş günü ilan edilecektir. Söz konusu listelere ilan süresi içinde Nizip İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına hitaben itiraz edilebilecektir.

ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİ VE MECLİS ASİL VE YEDEK ÜYELERİNİN SEÇİMLERİ 02 EKİM 2022 PAZAR GÜNÜ

Meclise seçilenler tarafından, ODA YÖNETİM KURULU BAŞKANI, YÖNETİM KURULU ASİL VE YEDEK ÜYELERİNİN SEÇİMİ, DİSİPLİN KURULU,TOBB DELEGE SEÇİMİ 07 EKİM 2022 CUMA GÜNÜ YARGI GÖZETİMİNDE yapılacaktır. Oy verme işlemi saat 10:00’da başlayıp saat 12:00’de sona erecektir

Seçimlerle ilgili diğer detaylar, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'na ulaşmak için tıklayınız.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelikte düzenlenmiş olup ilgili yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.

Durumu bilgilerinize sunar, seçimlerin üyelerimize ve ülkemize hayırlı olmasını dileriz.

 

Saygılarımızla,

Nizip Ticaret Odası

 

8 Eylül 2022 Perşembe

 

 

 

 

Faal Üye Sayısı

Komite Asil/Yedek

Meclis Asil/Yedek

Meslek Grubu

Adet

Adet

Adet

01. MESLEK GRUBU

51

5

2

02. MESLEK GRUBU

60

5

2

03. MESLEK GRUBU

151

7

3

04. MESLEK GRUBU

67

5

2

05. MESLEK GRUBU

110

5

2

06. MESLEK GRUBU

103

5

2

07. MESLEK GRUBU

153

7

3

08. MESLEK GRUBU

75

5

2

09. MESLEK GRUBU

74

5

2

10. MESLEK GRUBU

53

5

2

11. MESLEK GRUBU

177

7

3

12. MESLEK GRUBU

51

5

2

13. MESLEK GRUBU

151

7

3

14. MESLEK GRUBU

107

5

2

15. MESLEK GRUBU

58

5

2

 

1441

83

34

Üyelik İşlemleri

ÇEREZ POLİTİKASI

Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez Politikası için tıklayınız

KABUL EDİYORUM