TİCARET SİCİL MÜDÜRÜ 

Adı Soyadı: Halil İbrahim AVŞAROĞLU 
Telefon: 0342 517 10 11 Dahili: 114
Faks: 0342 512 10 36
 
 
 • Kalite Politikası ve Kalite Hedefleri doğrultusunda çalışır.

 • Odanın idari işlerini, iç çalışmalarını ve yazı işlerini düzenlemek ve yönetmek.
 • Odalarca verilecek belgeleri düzenlemek ve bu belgelerin düzenlenmesine esas olacak bilgilerin toplanmasını sağlamak.
 • Yönetim kurulu, meclis ve toplantılarının gündemine ilişkin hazırlık yapmak, toplantı davetiyelerinin ve gündeminin üyelere zamanında gönderilmesini sağlamak, bu toplantılara ait tutanakları düzenlemek, karar özetlerini tutmak ve imzalatmak, Yönetim ve Meclis toplantılarına ilişkin hazirun cetveli ve devam çizelgelerini tutmak ve karar defterlerini, karar özetlerini ve toplantılar için elektronik cihazlarla yapılan kayıtları muhafaza etmek.
 • Meclis , yönetim kurulu veya yönetim kurulu başkanı , Genel Sekreter tarafından verilecek görevleri yapmak.
 • Seçimlerle ilgili hususların yürütülmesi.
 • Yıllık bütçenin c bendinde yazılı belgeleri imzalamak.

(yıllık Bütçe talimatları c bendi 4-b, 18, 23.,24. madde belgeleri hariç) (İhale Faturaları , Sağlık Faturaları ,Rayiç Fiyat , Ticari ve Sınai Eşya Numunelerinin Vasıfları, Hakem, Bilirkişi , eksper Raporları, Kefaletname ve Taahhütnamelerde Yazılı İmza Sahiplerinin Odadaki Sicil Durumunu Gösteren belgeler, Tahsis ve Sarfiyat Belgeleri , Menşe Şahadetname Belgesi, Mücbir Sebep Belgesi, Ticari ve Sınai Mahiyetteki Belgeler , Ticari Kefalet Onay belgeleri, Kalite ve Yeterlilik Belgesi, Numunelerin Vasıflarının Onayı Belgesi, Yerli Malı Belgesi, İmza Onayı belgesi, Kayıt ve Sicil Sureti, Üye Kimlikleri, Azami Fiyat Tarife Belgesi, Mahiyetinde Olmamak Üzere Üyelerin Gizli Olmayan Sicilleri Hakkında Yazılı sorulara Verilen Belgeler, Fiyat Tahminleri ve Yaklaşık Maliyet Belgesi, Örf, Adet ve Teamül Belgeleri, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Suretleri , ve Diğer Suretler)

 • Her yıl Ocak ayında üye kayıtlarını güncelleştirerek askıya alınacak üye listesini kontrol etmek
 • Rekabetin Korunması işlemlerini yürütmek
 • Genel Sekreterin Oda’da bulunmadığı dönemlerde Yönetim Kurulunun kararı ile Oda işlemlerini vekaleten yürütmek.
 • Sabotajlara Karşı Koyma Planı, Yangın Güvenlik Talimatı ve benzeri belgeleri hazırlamak ve işlemlerini yürütmek
 • Odanın KOSGEB Temsilcisi olarak gerekli çalışmaları yürütmek

 

TİCARET SİCİLİ YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

 • Ticaret Sicil Müdürlüğü işlemleri
 • Ticaret Sicil Belgeleri, Sicil Tasdiknamesi Belgelerini hazırlamak ve imzalamak,
 • Mahkeme yazışmalarını hazırlama ve imzalamaya ,
 • Seçimlerle ilgili hususların yürütülmesi
 • Yönetmelik ve sair mevzuatla verilen diğer görevler ile mevzuat çerçevesinde meclis, yönetim kurulu veya Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Sekreter tarafından verilecek görevleri yapmak.
 • Müşteri talep, beklentilerini ve şikâyetlerini kayıt altına alıp Kalite Yönetim Temsilcisi’ne bildirir.
 • Faaliyeti sırasında meydana gelen uygunsuzlukları Uygun Olmayan Ürün Raporu ile kayıt altına alıp, Kalite Yönetim Temsilcisi’ne bildirir.

 

 

TİCARET SİCİL MÜDÜR YARDIMCISI

Adı Soyadı: Dilek SÜZER

Telefon: 0342 517 10 11 Dâhili: 139

Fax: 0342 512 10 36

E-Posta: d.suzer@nto.org.tr

 

 • Kalite Politikası ve Kalite Hedefleri doğrultusunda çalışır.

 • Ticaret Sicil Müdürlüğü işlemleri

 • Ticaret Sicili ile ilgili mevzuatı takip etmek ve uygulamaları mevzuattaki değişiklikler doğrultusunda güncellemek

 • Meclis, yönetim kurulu veya yönetim kurulu başkanı, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısı tarafından verilecek görevleri yapmak.

 • Ticaret Sicil Defteri tasdik işlemlerini yaptırmak

 • Üye kayıtlarının tutulması, güncelleştirilmesi ve silinmesine ilişkin işlemleri mevzuat ve ilgili organ kararları çerçevesinde yürütmek.

 • Oda faaliyetlerinin yürümesi açısından MERSİS ve TOBBNET üyelik programından her türlü evrakı tanzim etmek.

 • Ticari İşletme Rehni tescilini ve kaydını yapmak.

 • Tüm Kamu kurum ve kuruluşlar, resmi daireler, mahkemelerden gelen yazılara cevap vermek.

 • Oda üye dosyalarını düzenlemek ve Kaydı silinen dosyaları arşivde saklamak.

 • Üyelerin taleplerine göre Yetki Belgesi, Ticaret Sicil Tasdiknamesi, İflas ve Konkordato Belgesi, Gayrimenkul Yetki Belgesi Ortaklık Belgesi, Ticaret Sicili Yönetmeliği’nin 111 ve 120.Maddelerine göre belge düzenlemek ve Defter Tasdiki onaylamak; Oda Üye Kimlik Kartı, Ticaret Sicili Gazetesi Sureti yazısı vermek. Sicil kayıtlarına dayanarak İmza Tasdiki, Bağ-Kur formlarını tasdik etmek.

 • Kuruluşu gerçekleşen şirketleri Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne, SGK Nizip, yabancı sermayeli şirketleri bu kurumlara ek olarak; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Müdürlüğü’ne, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne bildirmek

 • Ticaret Sicil Müdürlüğüne kaydı yapılan şube veya merkez nakillerinin merkezlerinin bulunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğüne bildirim yapmak

 • Harca tabi işlemlerde, üyelerin harçlarını Vergi Dairesi Müdürlüğüne yatırmasını sağlamak

 • İlgili mevzuat gereği Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmesi gereken hususların yayınlanmasını sağlamak

 • Ticaret Sicil Müdürlüğüne gelen ve giden evrakların giriş ve çıkış kaydını yapmak ve kayıt ve evrakları muhafaza etmek

 • Resmi Kurumlardan istenen bilgi ve belgeleri sunmak

 • Ticaret Sicili ile ilgili gerekli istatistikî bilgileri tutmak

 • Her yılın Ocak ayında Oda tarafından yapılan güncelleme işlemleri doğrultusunda vergi mükellefiyeti sona eren işletmelerin Ticaret Sicili’nden terkin işlemlerini yapmak

 • Müşteri talep, beklentilerini ve şikâyetlerini kayıt altına alıp Kalite Yönetim Temsilcisi’ne bildirir.

 • Faaliyeti sırasında meydana gelen uygunsuzlukları Uygun Olmayan Ürün Raporu ile kayıt altına alıp, Kalite Yönetim Temsilcisi’ne bildirir.

 • Odamız adına proje hazırlanması ve yürütülmesini sağlamak

 • Odamızın Ar-Ge sorumlusu olarak çalışmaları yürütmek

 • Bölgenin iktisadi ve sınai durumu hakkındaki yıllık raporun tanzimi hususunda gerekli hazırlıkları yapmak.

 • Eğitim kursları, seminer ve toplantılar tertip etmek.

 • Akreditasyon sürecinde gerçekleşecek tüm faaliyetlere destek vermek

   

 
TİCARET SİCİL MEMURU
 
Adı Soyadı: Korkut KIZILIRMAK
Telefon: 0342 517 10 11 Dâhili: 117
Fax: 0342 512 10 36
 
• Ticaret Sicil Müdürlüğü işlemleri

• Ticaret Sicili ile ilgili mevzuatı takip etmek ve uygulamaları mevzuattaki değişiklikler doğrultusunda güncellemek

• Ticaret Sicil Defteri tasdik işlemlerini yaptırmak

• Üye kayıtlarının tutulması, güncelleştirilmesi ve silinmesine ilişkin işlemleri mevzuat ve ilgili organ kararları çerçevesinde yürütmek.

• Oda faaliyetlerinin yürümesi açısından MERSİS ve TOBBNET üyelik programından her türlü evrakı tanzim etmek.

• Ticari İşletme Rehni tescilini ve kaydını yapmak.

• Tüm Kamu kurum ve kuruluşlar, resmi daireler, mahkemelerden gelen yazılara cevap vermek.

• Oda üye dosyalarını düzenlemek ve Kaydı silinen dosyaları arşivde saklamak.

• Üyelerin taleplerine göre Yetki Belgesi, Ticaret Sicil Tasdiknamesi, İflas ve Konkordato Belgesi, Gayrimenkul Yetki Belgesi Ortaklık Belgesi, Ticaret Sicili Yönetmeliği’nin 111 ve 120.Maddelerine göre belge düzenlemek ve Defter Tasdiki onaylamak; Oda Üye Kimlik Kartı, Ticaret Sicili Gazetesi Sureti yazısı vermek. Sicil kayıtlarına dayanarak İmza Tasdiki, Bağ-Kur formlarını tasdik etmek.

• Kuruluşu gerçekleşen şirketleri Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne, SGK Nizip, yabancı sermayeli şirketleri bu kurumlara ek olarak; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Müdürlüğü’ne, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne bildirmek

• Ticaret Sicil Müdürlüğüne kaydı yapılan şube veya merkez nakillerinin merkezlerinin bulunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğüne bildirim yapmak

• Harca tabi işlemlerde, üyelerin harçlarını Vergi Dairesi Müdürlüğüne yatırmasını sağlamak

• İlgili mevzuat gereği Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmesi gereken hususların yayınlanmasını sağlamak

• Ticaret Sicil Müdürlüğüne gelen ve giden evrakların giriş ve çıkış kaydını yapmak ve kayıt ve evrakları muhafaza etmek

• Resmi Kurumlardan istenen bilgi ve belgeleri sunmak

• Ticaret Sicili ile ilgili gerekli istatistikî bilgileri tutmak

• Her yılın Ocak ayında Oda tarafından yapılan güncelleme işlemleri doğrultusunda vergi mükellefiyeti sona eren işletmelerin Ticaret Sicili’nden terkin işlemlerini yapmak

 

Birimlerimiz

ÇEREZ POLİTİKASI

Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez Politikası için tıklayınız

KABUL EDİYORUM